Regulamin 2017

Agroturystyka Amigówka -Mietniów

W celu zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków wypoczynku, ciszy, spokoju,

oraz z uwagi na to, że oddajemy naszym Gościom część naszej prywatności, uprzejmie prosimy o stosowanie się do kliku poniższych zasad.

 

 1.Z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zaliczki nasi Goście akceptują

    postanowienia  niniejszego regulaminu, umieszczonego na naszej

    stronie internetowej : www.amigowka.pl

 2.Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu na uzgodniony przez          strony czas, dla określonej liczby osób na warunkach określonych w regulaminie.

    Oferta pobytu dotyczy jedynie usług noclegowo-wypoczynkowych.

    Zamawianie posiłków,organizowanie spotkań, imprez itp. wymaga akceptacji

    i dodatkowych uzgodnień z gospodarzem.

 3.W dniu przyjazdu pobierana jest od Gości cała kwota za pobyt, pomniejszona o          wpłaconą zaliczkę. Goście zobowiązani są do zapłaty ustalonej kwoty należności        za najem nawet wtedy, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu,

     przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu np.(trudności komunikacyjne,      strajki, powody osobiste), oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby

     osób niż  ustalono w rezerwacji.

 

4.W całym domu obowiązuje bezwzględny

zakaz palenia tytoniu i innych używek  !

 

  5.Ze względu na drewnianą konstrukcję domu- ognisko wolno palić jedynie w              wyznaczonych do tego miejscach.

  6.Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.oo w dniu przyjazdu i kończy o

      godz. 11.oo w dniu wyjazdu.

  7.Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 7.00.

  8.Przyjazd do obiektu ze zwierzętami jest możliwy-jednak wymaga wcześniejszego       uzgodnienia z gospodarzem obiektu. Zwierząt nie wolno pozostawić w domu lub         na terenie gospodarstwa bez opieki właściciela.

  9.Prosimy o stosowanie w pokojach obuwia zmiennego .

10.Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób                zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek podczas pobytu i              pozostawić  obiekt w należytym porządku  z chwilą wyjazdu.

11.Za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką,           Goście ponoszą odpowiedzialność płacąc odszkodowanie w trakcie trwania

     pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez

     Wynajmującego w  związku z naprawieniem powstałej szkody.

12.Goście zobowiązany są do natychmiastowego poinformowania właściciela obiektu      o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do      zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.  

 

Telefon do gospodarza obiektu: +48 601 44 53 44

 

13.Wynajmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i            w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za nieumyślne szkody wyrządzone

     Gościom.

14.W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący     ma prawo, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których               bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od

    Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez

    Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych

    za usługi już wyświadczone.

 

15.Odpowiedzialność  za dzieci spoczywa wyłącznie

na rodzicach /opiekunach

 

16.Salon-aneks kuchenny jest przestrzenią wspólną – prosimy o utrzymywanie              porządku i czystości.

17.Do każdej rezerwacji dodajemy 1 kosz z drewnem / ognisko, kominek/.

     Dodatkowe drewno opałowe udostępniamy na życzenie odpłatnie.

18.Prosimy o przestrzeganie zwyczajowych zasad dotyczących zachowania                   dobrosąsiedzkich stosunków.

19.Przed opuszczeniem domu prosimy o każdorazowe sprawdzenie wyłączenia              wszelkich urządzeń  elektrycznych i wody.

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie              przepisy  Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu okazjonalnego.

 

Życzymy miłego i spokojnego pobytu

Gospodarze