Agroturystyka Amigówka - Mietniów


Regulamin


 
 

W celu zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków wypoczynku, ciszy, spokoju, oraz z uwagi na to, że oddajemy naszym Gościom część naszej prywatności, uprzejmie prosimy o stosowanie się do kliku poniższych zasad.

 1. Z chwilą dokonania rezerwacji i zapłaty zadatku nasi Goście akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, umieszczonego na naszej stronie internetowej: amigowka.pl.
 2. Akceptacja jest równoznaczna z zawarciem umowy najmu na uzgodniony przez strony czas dla określonej liczby osób na warunkach określonych w regulaminie. Na terenie obiektu / domu, tarasu, ogrodu/ nie mogą przebywać żadne dodatkowe osoby nieujęte w rezerwacji.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest od Gości cała kwota za pobyt, pomniejszona o wpłacony zadatek. Goście zobowiązani są do zapłaty ustalonej kwoty należności za najem nawet wtedy, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu np. (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste) oraz w przypadku zakwaterowania mniejszej liczby osób niż ustalono w rezerwacji.
 4. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych używek!

 5. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu - ognisko wolno palić jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 7. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 7.00.
 8. Przyjazd do obiektu ze zwierzętami jest możliwy, jednak wymaga wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzem obiektu. Zwierząt nie wolno pozostawić w domu lub na terenie gospodarstwa bez opieki właściciela.
 9. Prosimy o stosowanie w pokojach obuwia zmiennego.
 10. Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek podczas pobytu i pozostawić obiekt w należytym porządku z chwilą wyjazdu.
 11. Prosimy o segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach/workach. Brak segregowania jest możliwy po uzgodnieniu - za dodatkową opłatą 50 PLN.

 12. Za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką, Goście ponoszą odpowiedzialność płacąc odszkodowanie w trakcie trwania pobytu, na miejscu, w wysokości 100% kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku z naprawieniem powstałej szkody.
 13. Goście zobowiązany są do natychmiastowego poinformowania właściciela obiektu o ewentualnych awariach, uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu.

  Telefon do gospodarza obiektu: +48 601 44-53-44

 14. Wynajmujący oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za nieumyślne szkody wyrządzone Gościom.
 15. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, wynajmujący ma prawo, odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gości podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 16. Odpowiedzialność za dzieci spoczywa wyłącznie na rodzicach/opiekunach.

 17. Salon - aneks kuchenny jest przestrzenią wspólną – prosimy o utrzymywanie porządku i czystości.
 18. Do każdej rezerwacji dodajemy 1 kosz z drewnem /ognisko, kominek/. Dodatkowe drewno opałowe udostępniamy na życzenie odpłatnie.
 19. Prosimy o przestrzeganie zwyczajowych zasad dotyczących zachowania dobrosąsiedzkich stosunków. Używanie sprzętu grającego i nagłaśniającego jest możliwe wyłącznie wewnątrz budynku.
 20. Przed opuszczeniem domu prosimy o każdorazowe sprawdzenie wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych i wody.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące najmu okazjonalnego.

Życzymy miłego i spokojnego pobytu

Gospodarze